web analytics

bxvi_button7 lipca w Watykanie, na specjalnej konferencji prasowej z udziałem kard. Renato Raffaele Martino, przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, sekretarza tej dykasterii bp Giampaolo Crepaldiego, kierującego Papieską Radą „Cor Unum” kard. Paul Josef Cordesa oraz konsultora Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” prof. Stefano Zamagniego z Uniwersytetu Bolońskiego została ogłoszona trzecia Encyklika Ojca św. Benedykta XVI pt. „CARITAS IN VERITATE” czyli „MIŁOŚĆ W PRAWDZIE”.

Dokument został pdpisany przez Benedykta XVI w uroczystość św. Piotra i Pawła tego roku, ale już  w czasie modlitwy na Anioł Pański papież zapowiedział jej opublikowanie  7 lipca – dzień przed rozpoczęciem się w L’Aguili szczytu ekonomicznego państwa wysoko rozwiniętych G8.  Mówiąc po włosku papież tak zapowiedział Encyklikę:

„Już niebawem zostanie opublikowana moja trzecia encyklika, zatytułowana CARITAS IN VERITATE. Podejmując zagadnienia społeczne zawarte w napisanej w 1967 r. encyklice POPULORUM PROGRESSIO Sługi Bożego, Pawła VI dokument ten, noszący dzisiejszą datę, 29 czerwca, uroczystość świętych Piotra i Pawła pragnie pogłębić niektóre aspekty integralnego rozwoju w naszych czasach, w świetle miłości i prawdy. Waszym modlitwom zawierzam ten najnowszy wkład, jaki Kościół daje ludzkości, będąc zaangażowanym w zrównoważony rozwój, w pełni szanując ludzką godność i realne wymagania wszystkich ludzi.” (KAI)

Cały dokument poświęcony jest aktualnej sytuacji ekonomiczno-społęcznej na świecie, w świetle przeżywanego od 2007 r. światowego kryzysu ekonomicznego. Pisanie Encykliki przedłużyło się właśnie z powodu rozwijającego się kryzysu i ekonomicznego spowolnienia, które najbardzije odciskają się na najuboższych.

Na  początku dokumentu zwróca uwagę na „nadzwyczajne doświadczenie daru” i „wdzięczności”, która – jak zauważa – „obecna jest w życiu człowieka w licznych formach, często nie uznanych z powodu wyłącznie produktywnej i utylitarystycznej wizji egzystencji”.

„Do listy sfer, w których występują zgubne skutki grzechu, doszła już dawno temu ekonomia, czego ewidentne dowody mamy w obecnym okresie” – ocenił Benedykt XVI odnosząc się do światowego kryzysu. Tymczasem, „miłość w prawdzie jest siłą, która tworzy wspólnotę, jednoczy ludzi”.

„Logika daru nie wyklucza sprawiedliwości”, a „rozwój ekonomiczny, społeczny i polityczny wymaga, jeśli chce być autentycznie ludzki, stworzenia przestrzeni dla zasady wdzięczności jako wyrazu braterstwa”.

„Za błędną należy uznać wizję tych, którzy myślą, że gospodarka rynkowa strukturalnie potrzebuje pewnej liczby biednych i niedorozwoju, by lepiej funkcjonować”- stwierdził. Z naciskiem zauważył : „w interesie rynku jest krzewienie wyzwolenia”. By tak się stało „nie może liczyć tylko na siebie”, ale „czerpać energię moralną z innych podmiotów” – pisze Benedykt XVI.

>> Przeczytaj cały tekst Encykliki CARITAS IN VERITATE


Tags: , , ,