web analytics

NUNTIA: listopad 2008

utworzone przez | gru 10, 2008 | Kuria Generalna, media, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

nuntia-thmb Prezentujemy listopadowy numer NUNTIA –  biuletynu informacyjnego Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji. Z jego treścią możecie się zaznajomić poniżej, lub pobrać go w wersji PDF:

NUNTIA Nr 11/2008 edycja polska (PDF)

W obecnym numerze biuletynu przeczytamy: *refleksję na temat stulecia papieskiej aprobaty Stowarzyszenia Cudownego Medalika w świetle listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2008.   * Kuria Generalna.   *Przełożony Generalny opisuje swoją wizytę w Madrycie i Istambule.   *  Wizyta ks. Ubillus’a w CIF.   *Wybrane wiadomości z biuletynów informacyjnych Prowincji:  Barcelony — spotkanie na temat misji ludowych; Saragossy —  spotkanie superiorów; Madrytu — warsztaty formacyjne  na temat przeżywania wieku emerytalnego;  Portugalii — spotkania na temat formacji Rodziny Wincentyńskiej; Turynu — wizyta Wizytatora wśród konfratrów pracujących na Madagaskarze.

Możecie też zapoznać się z innymi wersjami  językowymi NUNTIA nr 11/2008:  angielską, francuską i hiszpańską

Stulecie zatwierdzenia Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Święto NMP Cudownego Medalika obchodzone jest u progu Adwentu, który określa sposób Kościoła, na spotkanie przychodzącego Pana, stającego się obecnym wśród nas by dzielić z nami życie i nasze posłannictwo w świecie. List Przełożonego Generalnego na Adwent 2008 zaprasza nas do powitania Pana w zmarginalizowanych, odrzuconych, źle traktowanych, którzy żyją wśród nas.
Święto NMP Cudownego Medalika znajduje się w centrum obchodów stulecia zatwierdzenia Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W Rodzinie Wincentyńskiej to chrześcijańskie stowarzyszenie reprezentuje nasze pragnienie pójścia z Maryją na spotkanie przychodzącego Pana. W miarę podróży musi wzrosnąć pragnienie, nadzieja się wzmocnić, a miłość powiększyć się.
Nasz Przełożony Generalny i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Cudownego Medalika napisał w liście na jego stulecie: „Jako Stowarzyszeniu i jako członkom Rodziny Wincentyńskiej, jest naszym pragnieniem, by podążać śladami Maryi, zjednoczonej ze swym Synem, Jezusem i odkrywać Go znacznie głebiej przez naszą bliskość względem ubogich.”

Kuria Generalna: Rytm naszych zajęć w Kurii został zakłócony jedynie obecnością Przełożonych Generalnych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którzy w trakcie pracowitego przedpołudnia przygotowywali spotkanie ze wszystkimi Wyższymi Przełożonymi w Rzymie i towarzyszyli nam przy obiedzie. Przez kilka dni był z nami również ks. Robert Maloney, który uczestniczył w spotkaniach Plenarnej Sesji Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Ponadto, wśród kolejnych wyjazdów i powrotów Przełożonego Generalnego i Asystentów Generalnych oraz codziennych zajęć różnych urzędów Kurii, nowy Superior Domu Generalnego, ks. Mario Grossi w ramach swoich obowiązków, zmaga się koniecznymi remontami, rozlokowaniem gości i sprzątaniem otoczenia domu aby przywrócić mu świetność i piękno.

Przełożony Generalny: Spędził listopad na wizytach w Turcji, Kambodży, Laosie i Tajlandii oraz biorąc udział w różnych spotkaniach Przełożonych Generalnych w Rzymie.

22 i 23 listopada udał sie z krótką wizytą do Madrytu, gdzie uczestniczył w posiedzeniu MISEVI. Na stronie www.cmglobal.org/es, opublikowano krótkie relację, napisane przez samego Przełożonego Generalnego z jego wizyty w Turcji: „W dniach 7 i 8 listopada, ks. Claudio Santangelo, Sekretarz Generalny i ja, odwiedziliśmy Istambuł. Zatrzymaliśmy się w Kolegium Św. Jerzego u ks. Franciszka Kangler’a z Prowincji Austrii (która prowadzi szkołę). Wieczorem w dniu przyjazdu, ks. Claudio zabrał mnie w krótką wycieczkę po starej francuskiej dzielnicy Stambułu. Następnie wzięliśmy udział w wieczorze artystycznym zorganizowanym przez artystów austriackich w Kolegium Św. Jerzego. Stamtąd poszliśmy na obchody 225 rocznicy założenia Liceum Św. Benedykta, dzieła apostolskiego Prowincji Paryskiej. Tam spotkaliśmy dużo konfratrów Misjonarzy, Sióstr Miłosierdzia i wielu studentów, absolwentów Świętego Benedykta wspólnie z Dyrektorem i Administracją. Był to wspaniały wieczór spędzony w towarzystwie ks. Piotra Cornée, reprezentującego Prowincję Paryską, ks. Alana Pérez’a (Dyrektora Sióstr Miłosierdzia w Szwajcarii), ks. Klaudiusza Santangelo, grupy Sióstr Miłosierdzia z Ekonomką Generalną, s. Ritą Ferri, dwoma radnymi: s. Christą Bauer i s. Marie-Bernard Giffard oraz Wizytatorką Prowincji Austrii i Wizytatorką Prowincji Szwajcarii. To był udany wieczór, z dobrym jedzeniem. Wszyscy zostaliśmy zabawiani piosenkami i tańcami w stylu tureckim.  Następnego dnia uczestniczyliśmy w obchodach 150-lecia szpitala La Paix, dzieła apostolskiego Sióstr Miłosierdzia z prowincji szwajcarskiej. Tam spotkaliśmy się z biskupem Istambułu, który przewodniczył Eucharystii. Nuncjusz papieski był jednym z koncelebransów. Następnie uczestniczyliśmy w innych zajęciach.

Z Istambułu pojechałem do Tajlandii, Kambodży i Laosu, o czym opowiem następnym razem.” Serwisy famvin.org i cmglobal.org również przekażą relację z tej wizyty.

CIF przyjęło wizytę ks. Antoniego Ubillús’a, który o niej opowiada. „Jak w poprzednich latach, od 22-29 października, ks. Ubillús odwiedził konfratrów, którzy kierują Międzynarodowym Centrum Formacyjnym św. Wincentego a Paulo (CIF): księży Hugh O’Donnell’a, José Carlos’a Fonsatti’ego i Marcelo Manimtim’a, który w przyszłym roku przejmie kierowanie Centrum. Po pozdrowieniu uczestników trwającej XXIII sesji formacyjnej spotkał się z księdzem O’Donnell’em, Fonsatti’m i Manimtim’em aby omówić sprawy związane z ich sytuacją osobistą, życiem wspólnotowym i wykonywaną przez nich w CIF pracą. Ocena wizyty dokonana przez ks. Antoniego jest bardzo pozytywna. Po raz kolejny potwierdził dobre funkcjonowanie CIF.”

Z Prowincji: Spotkanie na temat Misji Ludowych: Biuletyn Prowincjonalny Prowincji Barcelony przedstawia krótką kronikę XV Spotkania Międzyprowincjalnego na temat misji ludowych, która została napisana Geli, w Gijón, 2 października 2008.  Czytamy w niej:
„Wyżej wymienione spotkanie miało miejsce w Centrum świętego Eugeniusza, kierowanym przez Siostry Miłosierdzia, które, razem z ekipą z Prowincji Barcelony były gospodyniami spotkania, przyjmująć nas z wyrazami sympatii i poświęcając wiele uwagi (…) W dniach misyjnych uczestniczyły prowincje Barcelony, Madrytu, Saragossy i Salamanki. Należy wspomnieć o mnogości grup dyskusyjnych złożonych z Sióstr Miłosierdzia, Misjonarzy oraz w pełni zaanagażowanych świeckich (…) Ks. Jaime Corera przedstawił charakterystykę misji Wincentyńskich zarówno w konstytucjach Sióstr Miłosierdzia jak i Misjonarzy oraz udział osób świeckich w nowej Ewangelizacji. D.Eloy Bueno de la Fuente w swojej prezentacji przedstawił wyzwania i próby, którym  muszą dzis stawić czołą misje (…) Ks. José Vicente Martínez Muedra, Wizytator Prowincji Barcelony, wyraził w swoim imieniu oraz nieobecnych Wizytatorów bezwarunkowe poparcie dla misji ludowych.”

Saragossa: SpotkanieSuperiorów: Wizytator Prowincji Saragossy, ks. Corpus Delgado pisze: „Superiorzy wspólnot lokalnych Prowincji Saragossy spotkali się  w dniach 9 i 10 października. Celem spotkania było studium dokumentów przesłanych przez Komisję Przygotowawczą Konwentu Generalnego w 2010 r.  Po prezentacji na temat znaczenia konwentów w Zgromadzeniu (ks. Corpus Delgado), przedstawione zostały prelekcje ks. Józefa Turati’ego, Koordynatora Komisji Przygotowawczej na temat dokumentacji i metodologii zaproponowanych do przygotowania najbliższego Konwentu Generalnego. Prelekcje umożliwiły osobistą lekturę dokumentów oraz żywy dialog budzące nadzieję na dobrze wykorzystany czas w zbliżających się konwentach domowych i prowincjalnym. Spotkanie, przeprowadzone w radosnej atmosferze braterstwa, przy obfitej wymianie poglądów i dobrze przygotowanej liturgii, stało się aktualnym doświadczeniem wspólnoty w prowincji.

Madryt: warsztaty formacyjne: Sekretarz Prowincji, ks. Mikołaj Cuadrado pisze: „Popołudniami 3 i 4 listopada w Domu Prowincjalnym odbyły się warsztaty przygotowawcze na temat wieku emerytalnego. Prelegentami byli ks. Emanuel Carrasco CMF i s. Maria Luiza González PVM, oboje wykładowcy w szkole „Regina Apostolorum” w Madrycie.
Zajęcia, przejrzyste i nasycone duchowością,  zostały ukierunkowane na  podniesienie jakości życia na emeryturze przy podtrzymaniu naszej płomiennej konsekrowanej misji. Popołudnie zaczynaliśmy modlitwą, dopasowaną do tematu danego dnia, w przyjaznym, barwnym i melodyjnym otoczeniu.
Temat warsztatów, „jak przeżyć wiek emerytalny”,  został podzielony na pięć zagadnień:   wymiar fizyczny, wymiar psychologiczny, wymiar społeczny, wymiar duszpasterski i wymiar duchowy lub osobistą relację z Bogiem.
Mając na względzie odniesienie do tematu, cała wspólnota zaangażowała się punktualnością i aktywnym uczestnictwem. W spotkaniu nie uczestniczyli, ze smutkiem z tego powodu, jedynie chorzy i w podeszłym wieku  przebywający w domu prowincjalnym. Według powszechnej opinii spotkanie było bardzo dobre.”

Peru: Nowy Biuletyn “Luz Vicentina.” Pojawił się pierwszy numer biuletynu studentów Zgromadzenia Misji w Peru. Przedstawiając go, ks. Piotr Guillén pisze, że studenci „pragną podzielić się w prostocie, niepretensjonalnie, doświadczeniami akademickimi, teologicznymi i realiami życia Misjonarskiego jakich doznają w trakcie trwania ich formacji.” Ponieważ „centrum życia seminaryjnego jest pogłębianie i stopniowa asymilacja różnych dziedzin składających się na przygotowanie kandydatów do życia konsekrowanego… nie będzie miało znaczenia, jeżeli te wszystkie aspekty nie pomogą im wzrastać w poczuciu tożsamości, zaangażowania i przynależności do Zgromadzenia Misji.” Ks. Guillén kończy: „biuletyn o takim charakterze może pomóc osiągnąć ten cel…”

Portugalia: wkład Rodziny Wincentyńskiej w Formację: w biuletynie „Comunhão e Missão” (Komunia i Misja) czytamy w wolnym tłumaczeniu: Rodzina Wincentyńska w Portugalii rozwinęła się we wszechstronnej wiedzy i wspólnych projektach. Rozpoczęliśmy od odpowiedzi na apel Przełożonego Generalnego konkretyzujący wyzwania i wspólne ogólnoświatowe zagadnienia. którymi są krzyk ubogich i wołanie skierowane do uczniów św. Wincentego a Paulo. Doprowadziło nas to do dwóch Spotkań Rodziny i wspólnego udziału w Akcji Misyjnej w Valle Flores-Feijo.
Poprzez spotkania, które odbywają się co dwa miesiące dla osób odpowiedzialnych za Rodzinę przez dzielenie się doświadczeniem i organizację Spotkań, Pielgrzymek i Akcji Misyjnych powstała potrzeba utworzenia programu formacji Wincentyńskiej Określono cele, środki, zadania i formatorów.
Te cele to: odpowiadać na potrzeby, prośby i wyzwania różnych organizacji w ramach Rodziny; krzewić poczucie przynależności do Rodziny; budować wspólnotę dla misji ewangelizacji i miłosierdzia; uczyć się wzajemnie od siebie dzieląc się bogactwem i ubóstwem oraz żyć praktyką miłosierdzia przez  uczynność i dyspozycyjność.
Aby osiągnąć założone cele, wdrożono trzyletni program z trzema spotkaniami rocznie, w trzech różnych miejscach i na trzy rożne tematy.

Turyn: Misja na Madagaskarze: Wydanie listopadowe Communio, biuletynu Turyńskiej Prowincji Włoch, w całości poświęcony wizycie złożonej w dniach od 6 do 20 października przez Wizytatora, ks. Erminio Antonellego i Ekonoma Prowincji, ks. Roberta Loverę konfratrom na Madagaskarze.
Poprzez opis działalności różnych ośrodków, w których włoscy Misjonarze pracują dające szybkie spojrzenie na działalność misyjną, rozwijaną od czterdziestu lat, której autor kroniki nie broni się opisać jako „legendarnej”. Przygoda, jak kontynuuje kronikarz ks. Antonello, która nie kończy się mimo istotnych ograniczeń liczby misjonarzy oraz oznak zakończenia drugiej młodości, Misjonarze zdecydowali się na odważny wybór – pozostać w najbiedniejszych i najbardziej izolowanych regionach malgaskiego buszu pozostawiając księżom diecezjalnym bardziej zaludnione ośrodki. Tym misjonarzom towarzyszy sympatia wszystkich konfratrów Prowincji pozostających we Włoszech, a ja jako „syn i brat” całej Prowincji Turyńskiej Zgromadzenia Misji staram się jak najlepiej zrozumieć ich pracę. Każdy uczestniczy w tej misji zgodnie ze swoimi możliwościami, lecz wszystkie pojedyncze energie zostały w wyjątkowy sposób połączone na rzecz ewangelizacji jednych z najbiedniejszych terenów Madagaskaru.”

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze