Sections

WincentyWiki:Rozważania/XII Niedziela Zwykła, Rok B

XII Niedziela Zwykła, Rok B

Dzisiejsze czytania: Job 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41


12NiedzielaZwyklaB.jpg
«Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę.» (Job 38,8-10)
«Wołali w niedoli do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny, umilkły morskie fale. Radowali się w ciszy, która nastała, przywiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda wobec synów ludzkich.» (Ps 107,28-31)
«Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.» (2Kor 5,14-15)
«Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» (Mk 4,41)


powrót do biblioteki rozważań