Sections

WincentyWiki:Rozważania/Narodzenie Pańskie, Rok B

Narodzenie Pańskie, Rok B

Dzisiejsze czytania: (I)Iz 9,1-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14; (II) Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20; (III) Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18


BozeNarodzenie1.jpg
«Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.» (Iz 9,5-6)
«Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według prawdy.» (Ps 96,11-13)
«Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.» (Tt 2,11-14)
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.» (Łk 2,14)


(...)powrót do biblioteki rozważań